Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Vyrų ir moterų santykiai ISCON‘e

 

Kai mes aptarinėjome moters įvaizdžius, jūs tikriausiai supratote, kiek daug yra skirtingų suvokimo aspektų ir kaip jie tarpusavyje susiję. Nuo pat ISCON‘o įkūrimo pradžios prisijungusiems prie Krišnos sąmonės judėjimo buvo ir yra sunkumų suvokiant šias tiesas. Norėčiau trumpai paminėti daromas klaidas, kad jūs jas žinotumėte ir nekartotumėte.

Iš pradžių Šryla Prabhupada norėjo pamokslauti tik vyrams, bet paskui suprato, kad Vakaruose tai nebus veiksminga, nes yra daug netekėjusių moterų, kurios taip pat nori gyventi dvasiškai. Ir Prabhupada jų neatstūmė. Pradžioje jis nelabai pabrėžė vedinį moters elgesio standartą. Viena iš priežasčių buvo ta, kad jis propagavo bhagavata dharmą, kuri yra transcendentinė. Šryla Prabhupada kalbėjo: „Jūs nesate šis kūnas, jūs – siela.“ Kita priežastis buvo ta, kad moterys, kurios prisijungdavo prie judėjimo, jau turėjo vakarietišką išsilavinimą, dėl to buvo labai sunku joms duoti vedines žinias. Todėl Šryla Prabhupada įvedė minimalius bendravimo tarp lyčių standartus. Labiausiai jis pabrėžė švento vardo kartojimą ir tarnystę, tikėdamasis, kad tai juos apsaugos.

Pirmaisiais ISCON‘o vystymosi metais mergaitės galėdavo labai arti prieiti prie Šrylos Prabhupados, ir kartais jis net paglostydavo kuriai nors galvą. Jis pats jas mokė, kaip užsidėti sarį ir netgi atvežė joms jų iš Indijos. Vyrai ir moterys kartojo džapą vienoje patalpoje, ir kirtanuose šoko kartu, o ne atskirai kaip dabar. Tik po kurio laiko Prabhupada juos išskyrė: vyrai pradėjo stovėti kairėje, o moterys – dešinėje (nors galbūt ir atvirkščiai). Gėles siūlydavo pakaitomis iš dviejų pusių: vyrai iš savo eilės, moterys – iš savo. Moterys, kaip ir vyrai, puldavo Šrylai Prabhupadai į kojas, išsitiesdamos ant žemės visu ūgiu. Buvo ir daugiau panašių smulkmenų. Pirmaisiais metais grihastha ašramas buvo vertinamas labai palankiai, nes Šrila Prabhupada pats atlikdavo jagjas bei sutuoktuves, ir dėl to visi grihasthas gerbė.

Išsiplėtus ISCON‘ui, Šryla Prabhupada įsteigė aukščiausią valdymo organą GBC. Būdami jauni sanjasiai, ir ne tokie pažengę kaip Šryla Prabhupada, GBC nariai iš karto pradėjo žiūrėti į moteris kaip į majos agentus. Jie jautė pavojų iš moterų pusės (atsižvelgiant į jų sąmonės lygį, tai buvo tiesa), todėl pradėjo įvedinėti standartus, skirtus apsaugoti vyrus nuo moterų. Iš vienos pusės jie buvo teisūs, nes ISCON‘o moterys buvo persiėmusios vakarietiška kultūra, taigi nebuvo labai šventos. Joms draudė kirtanų metu prie altoriaus atlikti arati, vesti pačius kirtanus, skaityti paskaitas, kirtanuose stovėti vyrams iš dešinės ir t. t. Panašūs dalykai dėjosi visame ISKCON‘e 1973-1974 metais. Dėl to ryžtingesnės merginos pradėjo rašyti Prabhupadai, klausdamos, ar tai teisinga? Prabhupada atsakydavo, kad niekada tokių standartų nenustatinėjo ir taip neturėtų būti.

Iš Prabhupados laiško 1973 gruodžio 3.d.: „Aš nesuprantu, kas darosi. Šis standartas tiko Madhvačarjai, Ramanudžačarjai, mano guru Maharadžai Bhaktisidantai Sarasvačiui, Viešpačiui Čaitanjai, šešiems Gosvamiams, Bhaktivinodai Thakurai ir visiems kitiems mūsų sampradajos šventiesiems ir ačarjoms, tai kodėl dabar šis standartas pasidarė netinkamas? Kas įvedė taisyklę, kad merginos negali kartoti džapos altoriniame kambaryje, atlikti arati ir visa kita? Jei tie brahmačariai nesuvaldo geismo, tegul eina į mišką. Aš niekada tokių dalykų neįvedinėjau. Jei brahmačariai negali būti šventykloje su moterimis, jie turi išeiti į mišką. Ten jie nepamatys jokių moterų, bet tada ir jų niekas nepamatys. Ir kaip tada bus pamokslaujama?“

Šryla Prabhupada daug dirbo, versdamas knygas, todėl negalėjo asmeniškai prižiūrėti visų pasikeitimų. Matadži Džoitirmaji, vyresnioji Šrylos Prabhupados mokinė Prancūzijoje, pasakojo man, kad kai GBC nariai laukdavo Šrylos Prabhupados atvykstant į šventyklą Naujajame Majapure, jie gražindavo senuosius standartus. Jam išvažiavus, viskas likdavo po senovei. Kol Šryla Prabhupada buvo Žemėje, moterys bent jau turėjo kam pasiskųsti. Bet kai tik jis paliko šį pasaulį, joms tapo sunku.

Kadangi GBC ir vyresnieji bhaktos nepagarbiai elgėsi su moterimis, jie taip pat pradėjo nebegerbti grihasthų ir blogai elgtis su vaikais.  Galiausiai moterys pradėjo nebegerbti pačios savęs. Visa tai išsivystė iki tokių kraštutinumų, kad GBC prireikė išleisti rezoliuciją, skelbiančią, kad jei jūsų šeimoje gimė mergaitė, tai dar nereiškia, kad jūs galite ją pamesti, bet turite ja toliau rūpintis. Ar galite įsivaizduoti, ką teko išgyventi moterims judėjimo pradžioje? Tos, kurios negalėjo pakelti šių pasikeitimų, tiesiog iš jo išėjo. Pasiliko tik tos, kurios iš tikrųjų buvo pačios nuoširdžiausios ir ryžtingiausios bei tos, kurios buvo truputį nenormalios (kai kurioms moterims patinka, kai jas taip žemina). Ir po to prie judėjimo pradėjo jungtis neintelektualios, emociškai nestabilios moterys.

Tik prašau jūsų nepulti į kraštutinumus. Aš neteigiu, kad taip vyko visur ir kad visi GBC nariai buvo būtent tokie. Aš tik noriu pasakyti, kad buvo tokia tendencija. Vyrai, nepraėję apmokymų ir neišmokę kontroliuoti juslių, jausdami pavojų, tai yra, regėdami juslių objektus, gali labai staigiai nuo prisirišimo pereiti prie pasibjaurėjimo. Tai nėra jau taip blogai. Bet tam atvejui jiems būtina turėti gerą vadovavimą ir mokytoją. Toks mokytojas buvo Šryla Prabhupada. Jam išėjus, prasidėjo sunkumai.

1975-1976 metais daugelis grihasthų prašė Šrylos Prabhupados leisti jiems priimti sanjasą, nes būdami grihasthomis, jie jautė socialinį spaudimą. Savo laiškuose Šryla Prabhupada jiems aiškino, kad jie ne visai teisingai supranta grihastha ašramą. Štai keletas pavyzdžių.

Šrylos Prabhupados laiškas, rašytas Madhukari das 1975 metais: „Į vyrą ar žmoną mes žiūrime kaip į palydovą ir pagalbininką tarnystei Krišnos sąmonėje. Ir jūs turite prižadėti, kad niekada neišsiskirsite. Jei sutuoktiniai yra labai pažengę bhaktos ir abu sutinka, kad vyras priimtų sanjasą arba pradėtų gyventi atsiskyrėlio gyvenimą, ir jei abu šiuo atveju yra laimingi, tada galima skirtis. Bet netgi tada vyras turi būti tikras, kad žmona nesijaus pamesta ir bus apsaugota. Dabar yra tiek daug nelaimingų moterų, kurias vyrai savavališkai paliko. Tad kaipgi aš galiu leisti tokį dalyką? Jei aš taip lengvai sukuriu šeimą, o po to prisidengdamas tuo, kad ji trukdo mano dvasiniam progresui, palieku savo žmoną, tai yra labai blogai. Tai yra neteisingas dvasinės praktikos suvokimas“.

Jei vyras nori priimti sanjasą, pirmiausiai jis turi pasirūpinti, kad jo žmona turėtų pakankamą finansinę paramą ir ja būtų tinkamai pasirūpinta. Vyras negali priimti sanjasos, jei tam prieštarauja jo žmona. Tokie yra GBC nurodymai.

Toliau Šryla Prabhupada aiškina: „Mūsų bendruomenėje yra daug atvejų, kai vyras palieka žmoną. Vyras neturėtų galvoti, kad gali vesti, o po to, prisidengdamas dvasine praktika, palikti žmoną.“

Nuomonė, kad vyras gali vesti moterį, kurį laiką mėgautis šeimyniniais santykiais, ir kai žmona jam atsibos, o šeimyninės pareigos taps našta, paprasčiausiai ją palikti ir priėmus sanjasą ramiai sau gyventi, yra neteisingas ašrama sanjasa supratimas.

Šrylos Prabhupados laiškas, rašytas Mahatmai Das 1972 liepos 16 dieną. „ Jeigu jūs apsivedate, tai kodėl vėliau nesirūpinate žmona? Vaišnavui taip elgtis nedera. Jis turi būti labai atsakingas. Atsakingas turi būti ir šeimos žmogus. Aš neduosiu sanjasos nei vienam bhaktai, kol jis neįrodė savo rimtumo ir pareigingumo. Geriau įrodykite šias savybes, būdami tobulais šeimos žmonėmis, ir užmirškite visas šias kvailystes.“

Bhaktos, kurie ir toliau gyveno grihastha ašrame, stengėsi gyventi taip, kad niekas iš aplinkinių jų negalėtų kritikuoti dėl prisirišimų. Septintajame dešimtmetyje, Prancūzijoje, kai mergina ir vaikinas apsivesdavo, juos tuoj pat išsiųsdavo į atskiras sankirtanas, vieną į vieną pasaulio kraštą, o kitą į kitą, kad tik jie nebūtų kartu. Sistema buvo tokia, kad vyras ir žmona niekada nebūdavo kartu ir gyvendavo visiškai atskirai. O jeigu jie nuspręsdavo turėti vaiką, tai kaip jie galėjo tai padaryti? Vienos Prancūzijos šventyklos prezidentas tam reikalui netgi paskyrė mažą namelį. Jei vyras ir žmona nuspręsdavo pradėti vaiką, jie turėdavo eiti pas šventyklos prezidentą, išsakyti jam savo troškimus, ir jis jiems duodavo to namelio raktą. O tam, kad kūdikio pradėjimo momentu būtų užtikrinta teisinga jaunavedžių sąmonė, visi bhaktos susirinkdavo aplink tą namelį ir surengdavo didžiulį kirtaną

Nuo tokių išsidarinėjimų moterų gyvenimas darėsi nepakenčiamas, ir aštunto dešimtmečio pradžioje jos pradėjo priešintis, keldamos tas išgalvotas taisykles į viešumą ir jas kritikuodamos. Moterys norėjo, kad atsidavimo tarnystėje būtų lygiateisiškumas. Reikalavimai buvo teisingi, bet jos neteisingai to siekė. Žiūrint iš dvasinės pusės, vyras ir moteris yra visiškai lygūs, bet jie toli gražu nėra tokie patys. ISCON‘o moterų kova už savo teises labai priminė moterų išsilaisvinimo judėjimą Anglijoje prieš šimtą metų. Kokia šios kovos kilmė? Iš tikrųjų, kai kurios ISCON‘o moterys, matydamos vyrų užimamą aukštą padėtį, jautė jiems pavydą. Jos taip pat norėjo užimti tokią padėtį kaip ir jie. Jų motyvai susimaišė: juose buvo ir nuoširdūs dvasiniai troškimai, ir materialus pavydas.

Bet šiuo atveju kova nėra teisingas kelias. Vaišnavams nedera taip elgtis. Apie tai, kaip reikėtų elgtis teisingai, mes pakalbėsime truputį vėliau, kai nagrinėsime moterų santykius su nevedusiais vyrais. Jei vyrai yra žemame lygyje ir nesielgia kaip vaišnavai, tai yra kritikuoja moteris ir įvairiais būdais jas menkina, tai nereiškia, kad jūs turite nusileisti nuo savo vaišnaviško lygio ir atsakyti jiems tuo pačiu. Jei jūs taip pasielgsite, niekas iš to nelaimės.

Viename savo straipsnyje matadži Džadurani rašo, kad moterys turi skaityti paskaitas šventykloje, bet jei šventyklos prezidentas tam prieštarauja, tai nereiškia, kad mes turime kovoti už savo vietą ant vjasanos. Pasaulyje tiek daug žmonių, norinčių išgirsti mūsų pamokslavimą. Tad jei vyrai nenori mūsų klausyti, mes turime išeiti į gatves ir pamokslauti kitiems žmonėms. Toliau ji rašo, kad jei jūsų troškimas pamokslauti yra nuoširdus noras skleisti žinias apie Dievą, jūs būtinai rasite žmonių, kurie noriai jūsų klausysis. Bet jei jūsų noras yra įsitvirtinti vjasasanoje, tai jau kitas klausimas.

Jei staiga paaiškėja, kad jūsų autoritetas elgiasi su jumis neteisingai, tam išspręsti egzistuoja autoritetingi metodai. Jei mes norime išvengti klaidų, mums privalu juos žinoti. Nereikia kelti revoliucijos ar pradėti politinę kovą. Jūs privalote apsaugoti savo širdis. Jei kitas žmogus yra majoje, tai nereiškia, kad ir jūs turite į ją kristi. Kiekvienas iš mūsų atsakome tik už savo, bet ne už kito elgesį. Mano pareiga nėra pakeisti blogai besielgiantį. Tai padarys Krišna.

Moterų išsilaisvinimo judėjimas baigėsi, ir dabar ISCON‘as priartėjo prie normalaus standarto. Tai laipsniškas procesas, bet viskas artėja prie normalių santykių. Tapdami gerais vaišnavais, mes galime prie jo prisidėti. Jei moterys stipriai dvasiškai patobulės ir taps vaišnaviško elgesio pavyzdžiu, vyrai tai pastebės ir gal net ims pavydėti moterims. Tuo pačiu jie panorės tapti tokiais pat pažengusiais bhaktomis. Paprastai, jei žmogus blogai su jumis elgiasi, geriausias būdas jam padėti yra savo elgesiu parodyti jam tinkamą ir gerą pavyzdį. Neleiskite sau nukristi iki jo lygio ir melskite Krišną, kad jam padėtų. Tai yra labai aukštas vaišnaviško elgesio standartas.

Kartą viena Šrylos Prabhupados mokinė jo paklausė: „Sakoma, kad su moterimis turi būti elgiamasi kaip su motinomis, bet ISKCON‘e nėra nieko panašaus. Čia su mumis nesielgia pagarbiai“. Ir ji papasakojo viską apie tai, ką mes kalbėjome. Šryla Prabhupada atsakė: „Taip, degradavusioje visuomenėje į moteris nežiūrima kaip į motinas, bet ir jos nesielgia kaip motinos“. Ir pažvelgęs į merginą, vilkinčią prabangų sarį, tarė: „Jos netgi nesirengia kaip motinos“.

Ir taip, jeigu jūs jaučiate, kad su jumis netinkamai elgiasi, pirmiausia atkreipkite dėmesį į savo elgesį bei išorę, ir tada galbūt suprasite, kodėl taip vyksta. 

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis