Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Mylėk savo darbą, ir likimas tave taip pat pamils

 

Žmogus, atmetęs visas abejones ir siekiantis doros, pradeda uoliai mokytis teisingai gyventi. Po kurio laiko jis įsitikina, kad turtai ir šlovė laimės neatneša. Tačiau, netgi pasidarius tokią išvadą, nereikia bandyti dirbtinai keisti savo gyvenimą. Žmogus toliau gyvena savo šeimoje, dirba tame pačiame darbe, bet jo gyvenimo vertybės jau pasikeičia. Po kurio laiko jis netikėtai pastebi, kad jo santykiai su aplinkiniais akivaizdžiai gerėja.

Taip žmogus, patekęs į dorybės gunos įtaką, savo patyrimu įsitikina, kad nėra jokios prasmės kovoti su likimu. Dorybės guna dovanoja žmogui laimę, ir palaipsniui jis pradeda vis labiau skirtis nuo aplinkinių, nes pirmenybę atiduoda ne materialiems reikalams, o dvasinei praktikai. Jo gyvenimas iš pagrindų keičiasi, nors išoriškai atrodo, kad niekas lyg ir nepasikeitė.

Skaitytojas: O supantys žmonės mato tas permainas?

Autorius: Jie jaučia, kad tas žmogus tapo geresnis, patrauklesnis, tik ne visada supranta, kad tai didelio vidinio darbo rezultatas.

Skaitytojas: Ar įmanomos tokios permainos sąmonėje, turint tik teorines žinias?

Autorius: Ne, jos atsiranda tik tada, kai žmogus praktiškai pakeičia savo požiūrį į laimę, kai sustiprėja jo dvasiniai interesai.

Skaitytojas: Ką daryti, jeigu yra supratimas, jog dvasinė laimė aukščiau materialios, tačiau gyvenime vis dėl to labiau traukia materialūs malonumai?

Autorius: Reikia toliau gilintis į laimingo gyvenimo dėsnius ir bendrauti su žmonėmis, kurie jums padės pajusti dvasinį skonį. Tik nereikia keisti darbovietės, o stengtis į darbą įdėti daugiau meilės. Jeigu įmanoma, būtų gerai darbo metu mąstyti apie įvairius dvasinius reikalus arba kartoti šventus Dievo vardus.

Skaitytojas: Bendravimui reikalingas laikas, kurio man taip trūksta. Be to, kyla abejonės – ar toks gyvenimo būdas nesuduos per šeimos biudžetą?

Autorius: Jeigu žmogus siekia dvasinės laimės, tai dorybės guna jam suteikia galimybę materialias gėrybes gauti lengvesniu būdu. Atsiranda netgi laisvo laiko, kai žmogus supranta, kokią svarbią vietą jo gyvenime užima bendravimas su dorybingais žmonėmis.

Skaitytojas: Vadinasi, kuo mažiau galvoji apie materialius dalykus, tuo daugiau jų gauni. Kažkas panašaus buvo dainuojama mano jaunystėje, atseit  kuo mažiau mes mylime moteris, tuo labiau joms patinkame.

Autorius: Jūsų jaunystės dainuškos tema – kaip pasiekti materialią laimę. Jūs tik vaidindavote abejingus, bet kažkoks potraukis neabejotinai buvo. Su gunomis tokie dalykai neišdegs.

Jeigu žmogus užsiima dvasine praktika, neturėdamas jokio potraukio dvasinei laimei, jį ir toliau įtakos ta pati aistros guna, tik jos poveikis bus labiau užmaskuotas ir nepastebimas. Todėl visa jo dvasinė praktika pasibaigs eiliniu materialiu projektu po kokios nors dvasinės veiklos priedanga. Kas tokį žmogų tikrai domina, tai pinigai, ir dėl tos priežasties jis neišvengs nei finansinių, nei moralinių problemų, o dvasinei praktikai nebus nei noro, nei laiko.

Todėl, norint būti laimingu, reikia išjausti ir įsisąmoninti, kad tai įmanoma tik dvasiniame lygmenyje. O su gunomis nepakoketuosi kaip su moterimis, jau greičiau jos su jumis pažais.

Skaitytojas: Jūs visą laiką tvirtinate, kad reikia pamilti savo darbą, bet kaip tai atrodo praktiškai?

Autorius: Pradžiai darbo metu kovokite su savo tinginiu ir pamėginkite pasijusti laimingu, nesavanaudiškai padėdamas bendradarbiams. Taip jūs išsiugdysite širdies gerumą, o po to ir kitus gerus charakterio bruožus.

Skaitytojas: O kaip prisiverčia dirbti žmonės dorybės gunoje?

Autorius: Jiems nereikia savęs prievartauti, jie laimingi, galėdami dirbti Dievui ir kitų labui.

Skaitytojas: Kaip galima kažkokioje gamykloje dirbti Dievui, kam Jam reikalingas kokio nors, sakykim, buhalterio darbas? Vėlgi, kaip aš galiu padėti bendradarbiams, kuriems, apart pinigų, nieko nereikia?

Autorius: Žmogus dorybės gunoje dalį savo darbo rezultatų skiria Dievui, pavyzdžiui, kiekvieną mėnesį jis aukoja šventyklai tam tikrą procentą nuo savo uždarbio. Galvodamas ne apie uždarbį, o apie tai, kad galėsite reguliariai aukoti to uždarbio dalį, jūs pateksite dorybės gunos įtakon, ir jūsų gyvenimas palaipsniui keisis. O bendradarbiais ir kitais žmonėmis jūs pasirūpinsite, siekdamas geresnės darbo kokybės ir visada būdamas geros nuotaikos.

Skaitytojas: Bet šventykloje mano pinigais bus išlaikomi žmonės, kurie ten tarnauja.

Autorius: Dievui labiausiai patinka, kai padeda Jo tarnams.

Skaitytojas: Tebūnie jums žinoma, kad jeigu aš aukosiu dalį savo algos, tai liksiu be kelnių. Aš gaunu lygiai tiek, kiek reikia sudurti galą su galu.

Autorius: Prašau, nesirūpinkite, aš gi jūsų neverčiu aukoti pinigus. Klausėte, kaip dirbdami įsikvepia žmonės dorybės gunoje, ir aš jums atsakiau.

Skaitytojas: Nejaugi jie nebijo likti be pinigų?

Autorius: Žinokit, nebijo. Dorybės guna duoda žmonėms tikėjimą, kad Dievas jais pasirūpins, todėl jie visiškai ramūs.

Skaitytojas: Kad ir aš taip mokėčiau įsikvėpti – ne nuo uždarbio, o nuo darbo.

Autorius: Tada stenkitės, kad jūsų gera nuotaika persiduotų bendradarbiams ir ugdykitės meilę tam darbui, kurį dirbate. Taip jūs atsikliūsite į dorybės guną ir palaipsniui, nesiekdami jokių permainų, tapsite daug laimingesnis.

Skaitytojas: Lengva pasakyti – visus džiuginti savo darbu. Jie džiaugsis tik tada, kai aš už juos arsiu ir akėsiu.

Autorius: Aistros guna jus priverčia vienašališkai vertinti bendradarbius, todėl jūs taip ir galvojate. O jums tereikia kultivuoti savyje dorybės guną, ir tada užteks jūsų pasirodymo darbe, kad visų nuotaika pasikeistų.

Skaitytojas: Argi vien savo buvimu galima pakeisti žmonių nuotaiką? Kaip tai atrodo praktiškai?

Autorius: Pavyzdžiui, jūs su bendradarbiais plepate kažkokius niekus. Staiga į kambarį įeina jauna, simpatiška ir gerai išauklėta mergina. Jūs visi nedelsiant pasitempsite ir stengsitės atrodyti solidesni, o pokalbis pasuks visai kita kryptimi. Taip ir dorybingo žmogaus darbovietės kolektyve labai keičiasi bendra atmosfera.

Skaitytojas: Jeigu mano bendradarbiai suuos, kad aš bandau dorybingai gyventi, tai jie nenulips nuo mano sprando.

Autorius: Nedarykite jokių meškos paslaugų žmonėms, kurie yra aistros ir neišmanymo gunose. Būkite su jais geranoriškas, linkėkite jiems laimės ir niekada neatsisakykite padėti jiems geru patarimu.

Bendraudami su dorybingu žmogumi, padėkite jam ir materialia, ir dvasine prasme. Jis niekada nesistengs jūsų išnaudoti ir bus jums patikimiausias draugas.

Skaitytojas: Kaip elgtis, jeigu bendradarbiai bando eksploatuoti tavo nesavanaudiškumą?

Autorius: Aistros guna visada verčia įtarinėti, kad mus kažkas nori išnaudoti, todėl pirmiausia įsitikinkite, ar kartais pas jus patį nesukilo savanaudiški norai.

Norėdami tinkamai elgtis tose situacijose, kai jūsų nesavanaudiškumą bando eksploatuoti, turite susižinoti, kaip daromi paaukojimai (dovanos) skirtingose gunose. Pati geriausia dovana žmonėms, esantiems aistros gunoje, – tai maloni šypsena ir nuoširdus palinkėjimas būti laimingais. Nors jie siekia tik materialios naudos, dorybingas žmogus neturi paisyti jų savanaudiškų norų. Vedos nerekomenduoja aukotis dėl kažkieno egoistinių interesų.

Skaitytojas: Kaip tada dorybingam žmogui išreikšti savo nesavanaudiškumą?

Autorius: Jis nėra naivus ir gerai supranta, kur ir kaip pritaikyti šią savybę. Kai žmonės kreipiasi į jį, prašydami padėti jiems patobulėti, padėti pakeisti savo gyvenimą, jis nedelsiant eina jiems į pagalbą.                  

Skaitytojas: Vadinasi, dorybingas žmogus nenori nieko dirbti, išskyrus darbą su savimi. Savęs pažinimas – geras dalykas, bet kas jį maitins?

Autorius: Taip, tikrai, didžiausias jo tikslas – atrasti dvasinę laimę. Bet jis neatsisako ir juodo darbo ir išlaiko ne tik save, bet ir tuos, kuriuos privalo išlaikyti. Atsakomybės jausmas skatina jį atlikti savo pareigas visų aplinkinių atžvilgiu, nežiūrint į tai, kokios gunos juos įtakoja. Tačiau jo poelgiai nesužadina žmonėse gobšumo ir noro eksploatuoti kitus.

Skaitytojas: Kaip tai įmanoma – nesavanaudiškai padėti žmogui, netenkinant visų jo įgeidžių?

Autorius: Užtenka gerai suprasti, kaip elgtis įvairiose situacijose ir niekada nepasiduoti kitų įtakai. Tikrai dorybingą žmogų visi gerbia. Tai jam netrukdo gyventi taip, kad aplinkiniams (taip pat ir jam) nekiltų jokių savanaudiškų paskatų. Jis kruopščiai analizuoja, kokie turi būti jo santykiai su aplinkiniais, kaip, kokiose situacijose ir kokiems žmonėms galima padėti. Jis niekada nebus atpirkimo ožiu.

Skaitytojas: Pasirodo, ne taip paprasta kažką duoti, reikia ir žinoti, kaip tai teisingai padaryti. Vadinasi, nesavanaudiškas gyvenimas – tai ištisas mokslas. Bet žmonės aistros gunoje irgi vienas kitam padeda – be to nevyktų joks biznis.

Autorius: Taip, bet ta jų pagalba yra labai egoistiška. Norėdami pelnyti pagarbą, tegu ir labai abejotiną, ar paprasčiausiai pataikaudami, jie teikia vienas kitam taip vadinamas meškos paslaugas, už kurias anksčiau ar vėliau būtinai prašo atsilyginti. Arba visiems pasakoja apie savo nesavanaudiškumą.

Skaitytojas: Dabar aišku – norint, kad mūsų pagalba žmonėms būtų dorybės gunoje, reikia rimtai mokytis. O aš galvojau, kad užtenka būti nesavanaudišku, ir viskas.

Autorius: Ugdant savyje dorybingas savybes, reikia daug ką žinoti. Nesavanaudiškumą turi lydėti gailestingumas. Gailestingo žmogaus pagalba niekada nepakenks kitiems.

Skaitytojas: O kokia pagalba laikoma pati geriausia?

Autorius: Ta, kuri skiepija žmogui meilę Dievui. Bet tokią pagalbą gali suteikti tik tas žmogus, kuris pats myli Dievą. Už tai jis patiria beribę laimę.

Skaitytojas: Man tai nesuprantami dalykai, nes aš neperprantu, kas yra dvasinė laimė. Geriau paaiškinkite, kaip atrodo laimė skirtingose gunose, kuo jos skiriasi.

Autorius: Taip, meilė Dievui – pati didžiausia, nuostabiausia ir neprieinamiausia paslaptis. Gerai, kalbam toliau apie laimę.

Išvada: nuoširdžiai pamilk savo darbą, ir likimas taip pat mylės tave. O jeigu labai panorėsi pamilti Dievą, meilės gausi neįsivaizduojamai daugiau.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis