Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

KAIP PASIEKIAMA BHAVA

 

Bhava pasiekiama dviem būdais – tai sadhana ir Viešpaties malonė.

Sadhana – dvasinio vystymosi kelias, kuriuo mes turime pasikliauti. Kvaila laukti Dievo malonės susidėjus rankas. Šryla Prabhupada rašo: „Patirti ekstazę galima arba bendraujant su tyrais bhaktomis, arba Krišnos ar Jo tyro bhaktos ypatingos malonės dėka“. Bendravimas su tyrais Viešpaties bhaktomis – tai atsidavimo tarnystė, todėl duotu atveju sadhu-sanga yra sadhanos sinonimas. Šryla Prabhupada ypatingai pabrėžia, kad žmogus, kaip taisyklė, bhavos lygį pasiekia sadhu-sangos dėka. „Tik labai retais atvejais ši stadija pasiekiama Krišnos ar Jo tyro bhaktos dėka“. Tai yra, norint garantuotai pasiekti ekstazės būseną, reikia besąlygiškai laikytis visų atsidavimo tarnystės principų bhaktų draugijoje. „Štai kodėl taip svarbu bendrauti su tyrais bhaktomis, kurie rytais ir vakarais gieda bei kartoja Hare Krišna mantrą“.

Sadhana, savo ruožtu, skiriama į vaidhi-sadhana-bhakti ir raganuga-sadhana-bhakti. Bhavos kokybė priklauso nuo to, kokio tipo sadhaną praktikavo žmogus. Knygos pradžioje buvo paminėta, kad sadhana privalo turėti skonį, tik tada ji padės žmogui pasiekti bhavos lygį. Apibrėždamas skonį, Rupa Gosvamis naudoja žodį sadhana-abhiniveša (abhiniveša – „pasinėrimas“). Kol mes esame maja-abhinivešos būklėje, kol mes su visa galva nepasinersime į sadhaną, mes nieko nepasieksime. Sadhana rezultatus duoda tik tada, kai ji atliekama su skoniu. Toks bhakta, bhavos lygį pasiekęs vaidhi-sadhanos dėka, yra Narada Munis. Tačiau jo bhava nėra taip ryškiai išreikšta, kaip ta, kuri pasiekiama, praktikuojant raganuga-sadhaną. Narados Muni bhava yra bendravimo su tyrais bhaktomis rezultatas, o tai yra viena iš vaidhi-sadhana-bhakti angų. Norėdamas pailiustruoti tokią bhavą, Rupa Gosvamis cituoja Viešpatį Kapiladevą: satam prasangan mama virya-samvido / bhavanti hrit-karna-rasayanah kathah / taj-jošanad ašv apavarga-vartmani / šradha ratir bhaktir anukramišyati – Aukščiausio Dievo Asmens žaidimų ir darbų aptarinėjimas tyrų bhaktų draugijoje glosto klausą ir džiugina širdį. Būdamas tokioje aplinkoje, žmogus greitai žengia keliu, vedančiu į išsivadavimą, o pasiekus šį tikslą, jo prisirišimas prie Viešpačio tampa dar stipresnis. Taip užgimsta tikrasis prisirišimas ir prasideda atsidavimo tarnystė (ŠB 3.25.25).

 Toliau Rupa Gosvamis pateikia pavyzdį iš Padma-puranos, kur gražuolė Čandrakanti visą naktį šoko Krišnos Dievybei, tokiu būdu norėdama Jam išreikšti savo meilę. Čandrakanti praktikavo kamanugą, eidama gopių keliu, ir taip pasiekė bhavą, atitinkančią jos praktiką raganugos sferoje.

Kitas būdas gauti bhavą – kripa, malonė. Ją galima gauti iš Viešpaties bhaktų arba iš Pačio Krišnos. Ši malonė mus pasiekia trimis keliais: 1) vačika-dana, išsakyti palaiminimai; 2) daršana-dana, žvilgsnis; 3) harda-dana, palaiminimai iš širdies (neišsakyti žodžiais). Rupa Gosvamis pateikia keletą pavyzdžių, parodančių, kaip tai vyksta: 1) Narada gavo palaiminimus, išsakytus žodžiais; 2) kai tik Džangalos provincijos gyventojai pamatė Krišną, jie tuoj pat pamilo Dievą; 3) Šukadeva Gosvamis bhavą patyrė motinos įsčiose, kur jis Krišnos negalėjo nei matyti, nei girdėti.

Čia reikėtų panagrinėti vieną svarbų momentą. Kas ir kam gali dalinti palaiminimus, ir kokie bus jų rezultatai?

Palaiminimo poveikis priklauso nuo žmogaus, kuris jį duoda, tyrumo. Sakoma, kad tas, kuris yra premos lygyje, palaiminimus gali dalinti į kairę ir į dešinę, kam tik nori, ir bet kokį žmogų, nepaisant jo pagaulumo, pakylėti iki bhavos lygio. Sunkiai paveikiamo žmogaus pavyzdys – medžiotojas Mrigaris, kuriam palaiminimus davė Narada Munis. Bhava-bhaktos gali duoti palaiminimus ir tiems, kurie užsiima sadhana-bhakti praktika, ir netikintiems žmonėms. Tokių palaiminimų poveikis priklausys nuo tų, kurie juos gavo, lygio. Sadhakai gauna skonį sadhanai (ništhos lygis), materialistai – šradhą, nedidelį skonį Krišnos sąmonės praktikai. Vaidhi- bei raganuga-sadhakai gali duoti palaiminimus materialistams. Jų rezultatas – silpna šradha. Sadhakų duodami palaiminimai išreiškiami pamokymais ir asmeniniu pavyzdžiu.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis